NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD
FOTBALOVÝ AREÁL TJ CUKROVAR HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU

I.          Základní ustanovení

 1. Provozovatelem areálu je:
  TJ Cukrovar Hrušovany nad Jevišovkou, z.s., Lidická 12, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou, IČO: 456 70 218
 2. Návštěvní řád určuje závazná pravidla chování všech návštěvníků, kteří vstupují do prostor areálu, a to zejména za účelem pohybové aktivity, sportovního tréninku, sportovních soutěží, utkání a kulturních akcí.
 3. Účelem návštěvního řádu je zejména zajištění bezpečnosti osob, ochrany jejich zdraví a majetku a současně zajištění ochrany areálu a veškerého majetku nacházejícího se v jeho prostorách. 
 4. Každý návštěvník svým vstupem do prostor areálu bere na vědomí, že je povinen dodržovat veškeré podmínky a pravidla chování stanovené tímto návštěvním řádem a zavazuje se je dodržovat.
 5. Tento návštěvní řád je závazný i v případě, kdy pořadatelem konkrétní sportovní akce bude osoba odlišná od vlastníka (provozovatele) zařízení.
 6. Fotbalový areál tvoří fotbalové hřiště s travnatým povrchem a fotbalové hřiště s umělým povrchem (obě hřiště mají zabudované dvě pevné fotbalové branky, střídačky pro domácí a hosty), tribuna a prostor kolem obou hřišť s lavičkami k sezení, budova s klubovnou, kabinami, šatnami pro rozhodčí a hráče, toaletami a sprchami, schody k hřišti s umělou trávou. V areálu je restaurace s toaletami, venkovní zahrádka a zpevněné i nezpevněné plochy a hřiště na basketbal se zděným přístřeškem. Také se zde nachází dětské hřiště.

II.         Vstup a pobyt v areálu

 1. Provozovatel si vyhrazuje právo odepřít vstup nebo vyvést každou osobu, jejíž jednání bude v rozporu s právními předpisy, s tímto návštěvním řádem, případně dalšími vnitřními předpisy, jež upravují provoz jednotlivých částí areálu, dále každou osobu, která neuposlechne pokynů zástupce provozovatele a rovněž i osobu, která je zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.
 2. Areál je veřejnosti přístupný denně od 7:00 do 23:00 hodin v průběhu celého roku.  Mimo stanovenou provozní dobu je vstup do areálu nepovoleným osobám zakázán.
 3. Dětem mladším 6 let je vstup do areálu povolen jen v doprovodu dospělé osoby.
 4. Vstup dětí a mladistvým do 18 let na travnatou plochu fotbalového hřiště a na plochu hřiště s umělým povrchem je povolen jen v doprovodu trenéra.
 5. Na požádání provozovatele či pořadatele je návštěvník sportovního utkání (nebo jiné akce) povinen prokázat se platnou vstupenkou, je-li jeho pobyt v prostorách areálu založen na zakoupení a řádném předložení vstupenky.
 6. Na hrací plochu mohou vstupovat pouze sportovci, kteří provozují činnost, pro kterou je sportoviště určeno, a to v době sjednané s provozovatelem a po předchozím povolení od provozovatele.
 7. Návštěvníci – sportovci jsou povinni dodržovat zásady bezpečnosti, hygienické a požární předpisy, zásady pro ochranu zdraví osob, herní pravidla a zásady bezpečného provádění sportovních a jiných aktivit. 
 8. Přístup do šaten je povolen jen za doprovodu trenérů a vedoucích mužstev.
 9. Na hrací plochu fotbalové hřiště s travnatým povrchem je povolen vstup ve sportovní obuvi a ve sportovním oblečení. Na hrací plochu fotbalové hřiště s umělým povrchem je povolen vstup ve sportovní obuvi a ve sportovním oblečení (přísný zákaz vstupu ve sportovní obuvi s kovovými hroty).
 10. V době pořádání zápasů (nebo jiných akcí) na hřišti s umělým povrchem, je vstup na toto hřiště povolen pouze hráčům, rozhodčím, trenérům a realizačnímu týmu.
 11. Na hrací plochu nelze vstoupit za podmínek: v případě, že je povrch hřiště podmáčen, v případě nutné údržby (sekání, zavlažování, hnojení, chemický postřik).

III.        Povinnosti návštěvníků areálu

 1. Každý návštěvník je povinen chovat se v prostoru areálu tak, aby svým jednáním neohrožoval bezpečnost jiných osob a jejich majetku, nepůsobil škodu na zařízení či majetku umístěného v jeho prostorách.
 2. Dále je povinen se chovat tak, aby svým jednáním neomezoval či neobtěžoval jiné osoby nad míru odpovídající okolnostem probíhající sportovní (nebo jiné) akce.
 3. Také je povinen řídit se pokyny správce, pořadatelské služby a členů vedení TJ Cukrovar Hrušovany nad Jevišovkou.

IV.       V prostorách areálu je zakázáno:

 1. Vnášet zbraně jakéhokoli druhu, jakož i předměty, které lze jako zbraň použít.
 2. Vynášet nápojové sklo z areálu.
 3. Přelézat či jinak překonávat oplocení areálu. 
 4. Používat vybavení dětského hřiště k jiným účelům a jiným způsobem, než ke kterému jsou určena. Za bezpečnost dětí zodpovídají rodiče nebo jiný svěřený doprovod. 
 5. Vjíždět motorovými vozidly, výjimku tvoří vozidla určená pro údržbu schválených provozovatelem a vozidla s udělenou výjimkou od provozovatele areálu. Povolená rychlost je do 10 km/hod. 
 6. Užívat zařízení v případě, že je zřetelně vidět jeho poškození, nebo je-li závada na zařízení viditelně označena.
 7. Jezdit na kole, in-line bruslích a skateboardech. Tato činnost je povolena za zvýšené opatrnosti pouze na vlastní riziko.
 8. Vstupovat se psy a jinými zvířaty bez vodítka.
 9. Poškozovat vybavení areálu a veřejnou zeleň (stromy, keře, trávníky). 
 10. Užívat omamné látky.
 11. Stanovat a nocovat.
 12. Vnášet natlakované nádoby.
 13. Vstupovat na fotbalovou hrací plochu a do oblastí, které nejsou určeny pro návštěvníky.
 14. Vhazovat jakékoli předměty na hrací plochu či do prostor pro návštěvníky.
 15. Odhazovat nedopalky od cigaret na zem a používání otevřeného ohně.
 16. Ničit zařízení a jeho vybavení.
 17. Popisovat, polepovat nebo pomalovávat zařízení a vylepovat reklamní letáky. 
 18. Odhazování odpadků mimo místa k tomu určená. 
 19. Lézt po konstrukcích a sítích.


V.        Pořádání sportovních, kulturních a jiných akcí

 1. Dohled a dozor nad zajištěním bezpečnosti osob a majetku, jakož i dohled nad dodržováním příslušných právních a jiných předpisů, včetně tohoto návštěvního řádu, přísluší provozovateli a pořadatelské službě.
 2. Pořadatel akce přebírá na dohodnutou dobu trvání akce sjednanou část sportovního areálu.
 3. Pořadatelé akcí mají povinnost zajistit v dostatečném počtu osob (podle velikosti akce) pořadatelskou službu, která musí být viditelně označena.
 4. Pracovník provozovatele společně s pořadatelem přebírá zařízení a kontrolují stav předávaných prostor. Případné zjištěné závady zapíše správce do „Knihy závad".  Při zpětném přebírání zařízení v případě vzniklých závad a škod je ten, kdo je způsobil, povinen uhradit náklady spojené s jejich odstraněním.
 5. Pořadatel je povinen zajistit, aby počet diváků nepřekročil stanovenou kapacitu hlediště.
 6. Pořadatel akce je povinen zabezpečit volný prostor pro možný únik osob z jakéhokoliv místa hlediště dvěma směry.
 7. Pořadatel akce je povinen mít proškolenou požární hlídku.

VI.       Odpovědnost za škody a důsledky porušení návštěvního řádu

 1. Každý návštěvník vstupuje a pobývá v areálu na vlastní nebezpečí.
 2. Úrazy či škody na majetku je návštěvník povinen neprodleně oznámit správci areálu. 
 3. Osobám, které poruší jakýmkoli způsobem ustanovení návštěvního řádu, může být do budoucna zakázán vstupu do prostor areálu, a to na jakoukoli dobu.
 4. Náhrada veškerých škod způsobených návštěvníkem bude vymáhána v souladu s příslušnými právními předpisy.

VII.      Pořizování obrazového a zvukového materiálu

 1. Při pořádání sportovních, kulturních a jiných akcí mohou být provozovatelem areálu, kterým je TJ Cukrovar Hrušovany nad Jevišovkou, pořizovány videozáznamy a fotografie. Svým vstupem do areálu udělujete souhlas k tomu, aby tyto videozáznamy a fotografie byly pořízeny a následně bezplatně zveřejněny a neomezeně používány spolkem TJ Cukrovar Hrušovany nad Jevišovkou, Lidická 12, 671 67, Hrušovany nad Jevišovkou, IČO:  456 70 218 za účelem propagace na internetových stránkách, Facebooku, Instagramu, YouTube kanálu či dalších propagačních materiálech používaných k šíření prezentací a reklamních videí/filmů dle uvážení spolku. Materiál nebude poskytnut k propagaci žádnému dalšímu subjektu.
 2. Celý areál je střežen kamerovým systémem se záznamem.


VIII.     Účinnost

Tento návštěvní řád byl schválen na schůzi výkonným výborem TJ Cukrovar Hrušovany nad Jevišovkou, z.s. a je platný od 2. 5. 2020.